Vol551女神芝芝Booty私房性感内衣配黑色蕾丝吊袜秀翘臀诱惑写真63P芝芝Booty画语界

Vol551女神芝芝Booty私房性感内衣配黑色蕾丝吊袜秀翘臀诱惑写真63P芝芝Booty画语界

气在天者,受于鼻而喉主之;在水谷者,入于口而咽主之。寒气自下而升,逆则为哕,故当补肺于上,以壮其气,泻肾于下,以引其寒。

 冲脉之在上者,出颃颡,循背里;在中者,挟齐腹;在下者,伏行股足之间,故其为病如此。 少阴之脉,斜走足心,上内,挟舌本,故为寒且酸、足热不言等病。

咸走血,血伤故肌肉短缩。 脾病实者,身重善饥,肉痿,足不收,行善螈,脚下痛;虚则腹满,肠鸣飧泄,食不化。

小肠属火,膀胱属水,邪结小肠则阳气不化,邪结膀胱则津液不行,下不通则上不运,故为隔塞之病。数欲便而所出不多也。

阴阳不和则气血离居,故实者偏实,虚者偏虚,彼此相倾也。至若假寒者,阳证似阴,火极似水也,外虽寒而内则热,脉数而有力,或沉而鼓击,或身寒恶衣,或便热秘结,或烦渴引饮,或肠垢臭秽,此则恶寒非寒,明是热证,所谓“热极反兼寒化”,亦曰“阳盛隔阴”也;假热者,阴证似阳,水极似火也,外虽热而内则寒,脉微而弱,或数而虚,或浮大无根,或弦芤断续,身虽炽热而神则静,语虽谵妄而声则微,或虚狂起倒,而禁之即止,或蚊迹假斑,而浅红细碎,或喜冷水而所用不多,或舌苔面赤而衣被不撤,或小水多利,或大便不结,此则恶热非热,明是寒证,所谓“寒极反兼热化”,亦曰“阴盛隔阳”也。

 阳邪在表在上,故为身热、不卧、喘呼,阴邪在里在下,故为满,飧泄、肠。不知病由君火之弱,不能消尽群阴,阴气上腾,故牙疼诸症作矣。

Leave a Reply